Electrolux Carefree Boxin ehdot

1. Yleistiedot

1.1 Nämä ehdot koskevat Electrolux Carefree Boxin sisältämien palveluiden edellytyksiä ja laajuutta.

1.2 Takuunantaja on: Oy Electrolux Ab, Lautatarhankatu 8 B, 00581 Helsinki.

1.3 Näitä ehtoja sovelletaan kaikkialla Suomessa. Takuusta huolimatta asiakkaalla on Electrolux-pölynimurin ostosta johtuvat lain mukaiset oikeutensa, joita takuu ei rajoita (esimerkiksi myyjän lakisääteinen virhevastuu).

 

2. Pidennetyn takuun rekisteröinti ja voimassaolo

2.1 Alkuperäistä takuuta on mahdollista pidentää ostamalla Electrolux Carefree Box 14 päivän kuluessa Electrolux-pölynimurin hankinnasta. Pidennetty takuu on mahdollista hankkia ainoastaan niille Electrolux-pölynimurimalleille, jotka on ilmoitettu Electrolux Carefree Boxissa.

2.2 Asiakkaan on rekisteröitävä sähköisesti 14 päivän kuluessa Electrolux Carefree Boxin ostamisesta se Electrolux-pölynimuri, jolle pidennetty takuu on hankittu. Ilmoitus tehdään rekisteröimällä kyseinen pölynimuri sivustolla http://www.electrolux.fi/mypages/register-a-product/. Tarvittavat yhteystiedot löytyvät Electrolux Carefree Boxista. Electrolux-pölynimurin ostokuitti vaaditaan rekisteröintiä varten. Sekä imurin ostokuitti että Carefree Boxin ostokuitti tulee säilyttää (lämpöpaperille tulostetuista kuiteista tulee ottaa valokopiot).

2.3 Pidennetty takuu alkaa heti valmistajan alkuperäisen takuun päättymisen jälkeen, ja se on voimassa seuraavat 36 kuukautta.

Lisätietoja:

Valmistajan alkuperäistä takuuta ei pidennetä, jos asiakas ostaa Electrolux Carefree Boxin kohdassa 2.1 ilmoitetun määräajan päättymisen jälkeen, tai jos hän ei rekisteröi Electrolux-pölynimuria kohdassa 2.2 ilmoitetun määräajan sisällä. Luonnollisesti asiakas voi näissä tapauksissa kuitenkin käyttää Electrolux Carefree Boxin sisältämiä tuotteita.

 

3. Pidennetyn takuun sisältö

3.1 Electrolux korjaa kaikki valmistajan alkuperäisen takuun kattamat viat, jotka ilmenevät rekisteröidyn Electrolux-pölynimurin (kohta 2.2) pidennetyn takuun voimassaoloaikana. Valmistajan takuu koskee tuotteissa ilmeneviä materiaali- ja valmistusvirheitä.

3.2 Vialliset osat korjataan tai korvataan virheettömillä osilla Electroluxin harkinnan mukaan. Jos korjauskustannukset ovat suhteettomat laitteen käypään arvoon nähden, Electrolux pidättää oikeuden tarjota asiakkaalle samanarvoisen laitteen korjauksen sijaan.

3.3 Pidennetyn takuun voimassaoloa ei pidennetä, jos takuupalveluita käytetään pidennetyn takuun voimassaoloaikana.

 

4. Tilanteet, joita takuu ei kata

a. Käytöstä johtuva normaali kuluminen.

b. Vahingot, jotka aiheutuvat käyttöohjeen mukaisen ylläpitohuollon laiminlyönneistä sekä sopimattoman tai virheellisen käytön seurauksena - varsinkin käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä johtuvat vahingot - ja/tai vahingot, jotka johtuvat asiakkaan tai kolmannen osapuolen virheellisistä yrityksistä korjata laite.

c. Vahingot, jotka syntyvät lisäosista ja/tai varaosista, joita Electrolux ei ole hyväksynyt.

d. Kaupallinen tai muu kuin kotitalouskäyttö.

e. Vahingot, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä, erityisesti luonnonkatastrofeista ja muista negatiivisista ympäristövaikutuksista.

f. Vahingot, jotka aiheutuvat ulkoisista tekijöistä, kuten veden kemiallisista ja/tai sähkökemiallisista ominaisuuksista.

g. Kosmeettiset viat, jotka eivät vaikuta laitteen kykyyn toimia turvallisesti ja oikein.

 

5. Palveluiden toteutuminen

5.1 Asiakkaan tulee esittää vaatimukset kohdan 2.2 mukaisesti rekisteröimänsä pölynimurin pidennetyn takuuajan aikana esiintyvistä vioista, joita asiakas ei ole pystynyt korjaamaan itse käyttöoppaan vianmääritystietojen mukaisesti, ja ilmoittaa vian tarkat tiedot.

5.2 Electrolux pidättää oikeuden olla suorittamatta takuuhuoltoa itse, vaan antaa valtuutetun Electrolux-huoltoliikkeen suorittaa takuuhuollon sen sijaan. Asiakkaan tulee vian ilmetessä ottaa yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltoliikkeeseen ja esittää imurin osto-/takuukuitti ja Carefree Boxin ostokuitti.

5.3 Pidennetyn takuun kattaman takuuhuollon saa suorittaa vain valtuutettu Electrolux-huoltoliike. Kolmansille osapuolille vikojen korjaamisesta aiheutuvia kuluja ei korvata. Takuukorjaus on kuitenkin asiakkaalle maksuton, ellei kyseessä ole kohdassa 4 tarkoitettu vika, vahinko tai tilanne, jota takuu ei kata.

5.4 Korvatuista pölynimurin osista tulee Electroluxin omaisuutta, ja ne luovutetaan huoltohenkilöstölle, ellei toisin sovita.

 

6. Vastuu

Asiakkaan korvausvaatimukset ovat kiellettyjä mistä tahansa oikeudellisista syistä huolimatta, ellei Electrolux ole vastuussa sitovien oikeudellisten normien mukaisesti, eli kun on kyse tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta, henkilövahingosta tai sopimusvelvoitteiden rikkomisesta. Sopimusvelvoitteiksi katsotaan ne Electroluxin velvollisuudet asiakkaita kohtaan, joita Electroluxin tulee noudattaa sopimuksen sisällön ja tarkoituksen mukaisesti tai sopimuksen oikean täyttämisen mahdollistavan suorituksen mukaisesti ja sellaisen suorituksen, johon asiakas säännöllisesti luottaa tai voi luottaa, mukaisesti. Olennaisten sopimusvelvoitteiden lievästä rikkomuksesta aiheutuvat korvausvaatimukset rajoittuvat sopimukselle tyypillisiin, ennalta arvattaviin vahinkoihin.

 

7. Tietosuoja

Electrolux säilyttää ja tallentaa takuun pidentämistä varten tarvittavat tiedot. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain siinä määrin kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi. Tietojen luovuttaminen markkinointitarkoituksiin on kielletty.